Valitse sivu

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE / -KÄYTÄNTÖ

1 REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä toimii Nordic Live Productions (Y-tunnus: 2537687-2)
Yhteystiedot: Pikkukatu 1, 65100 Vaasa, yhteys@aurafest.fi

2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
– lippujen toimittaminen ja käyttäjätilien luominen
– palveluiden tuottaminen, ylläpito
– talkoo/vapaaehtoistyön hoitaminen

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on:
– Sopimussuhde (tilaus/rekisteröityminen)
– Lakisääteinen velvollisuus
– Oikeutettu etu suoramarkkinointia varten
Oikeutetun edun perustella kerättäviä tietoja käytetään asiakas- ja työsuhteen hoitamiseen sekä suoramarkkinointiin niiltä osin mitä voidaan ajatella kuuluvaksi sopimussuhteeseen, lakisääteisiin velvollisuuksiin, lippujen / informaation toimittamiseen (ja sen rekisterin ylläpitoon) sekä työtekijälistauksen ylläpitoon.

3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. [Tietoja voidaan kerätä myös muualta, ja/tai tietojen kerääminen voi tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti].
Tiedot, jotka rekisteröity antaa
– nimi, ikä, syntymäaika
– yhteystiedot

Tietoja kerätään
– rekisteröityessä palveluihin
– ostaessa pääsylippuja
– täyttäessään hakulomakkeen

4 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus: Henkilötietoryhmä (talkoolaiset / työntekijät) Asiakastiedot (lipunostajat) Säilyttämisaika tai säilyttämiskriteerit: Työntekijätiedot säilytetään lakisääteisen ajan. Asiakastiedot 3 vuotta.

5 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT
Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille.

6 TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN
Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

7 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Kohdennut tapahtuu seuraavin kriteerein:
– Työntekijä (talkoo/vapaaehtoinen/palkallinen)
– Asiakas
– Muu

8 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS
Tietoja voivat Nordic Live Productions Oy:llä käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt johdon ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Palveluiden tarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset. Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin toimenpitein, henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

9 EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT
Emme lomakkeissa käytä evästeitä, jäljitteitä ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme tai analysoidaksemme palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia. Lomakepohja on WordPressin järjestelmän pohjalla ja emme vastaa heidän käyttämistään palvelun tiedoista.

10 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Tietojen tarkastaminen. Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen). Suostumuksen peruuttaminen.

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puh: 029 56 66700

12 MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoittamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.